For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
 • 1. §Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.ogloszenia-podhale.pl, zwanego dalej “Portalem”.
 2. Portal prowadzony jest przez FOXMEDIO – Kreatywną Agencję Reklamową Marcin Dzioboń z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Mickiewicza 48, posiadającą NIP 735-28-85-509, zwaną dalej “Administratorem”.
 3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.ogloszenia-podhale.pl e-mail – kontakt@ogloszenia-podhale.pl, telefon 883-394-893 adres korespondencyjny – ul. Mickiewicza 48, 34-400 Nowy Targ.
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Portal („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL www.ogloszenia-podhale.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 7. Zamieszczenie ogłoszenie na Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz utworzenia bezpłatnego konta na Portalu.
 • §2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Administrator – FOXMEDIO – Kreatywna Agencja Reklamowa Marcin Dzioboń z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Mickiewicza 48, posiadającą NIP 735-28-85-509, zwaną dalej “Administratorem”.

Portal – internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą ogłoszenia-podhale.pl, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej ogłoszenia-podhale.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Administratora.

Ogłoszenie – utworzone i dodane przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub dodała Ogłoszenie.

Konto – część serwus, która jest przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail. Za jej pomocą Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu, m.in. dodać Ogłoszenie.

Newsletter – usługa świadczona przez Portal  na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Portalu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie. Rodzaje Pakietów Promowań są dostępne pod adresem: www.ogloszenia-podhale.pl/promuj-ogloszenie.

Pakiet Odnowień – zestaw płatnych usług odnowień Ogłoszeń. Rodzaje Pakietów Odnowień są dostępne pod adresem: www.ogloszenia-podhale.pl/odnowienie-ogloszenia.

Pakiet Promowań dla Firm – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń dla Firm, takich jak: wyróżnianie. Rodzaje Pakietów Promowań dla Firm są dostępne pod adresem: www.ogloszenia-podhale.pl/oferta-dla-firm.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 • §3. Ogólne warunki korzystania z Portalu
 1. Autorem ogłoszenie jest Użytkownik, który samodzielnie ustala jego treść i załączone informacje. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości. Otrzyma ją inny użytkownik portalu i widoczna będzie na jego prywatnym koncie.
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, dokładne i rzetelnie go opisywać oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 7. Administator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy i operatorami innych serwisów internetowych.
 8. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Administatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia na Portalu, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) w mediach społecznościowych Portalu oraz innych materiałach promocyjnych. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 10. Administator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną www.ogloszenia-podhale.pl/polityka-prywatnosci.
 11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portal, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Administatora.
 12. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Portalu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Portalu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Portal, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Administator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć (np. wybrać odpowiedni kanał komunikacji lub ograniczyć kontakty marketingowe wyłącznie do określonego numeru telefonu lub adresu e-mail) w dowolnym momencie, zgłaszając takie żądanie Administatorowi.
 • §4. Konto użytkownika
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Administatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta jest niezbędne w celu dodania Ogłoszenia, jego modyfikacji oraz korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Portalu. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Administator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email.
 8. Świadczenie usług przez Administatora w ramach Konta w Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ogloszenia-podhale.pl.
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. W tym celu może skorzystać z kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ogloszenia-podhale.pl.
 • §5. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

Zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu wymaga:

 1. Wypełnienia formularza dostępnego na Portalu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika, a następnie aktywacji Ogłoszenia przez Administatora.
 2. Każde Ogłoszenie na Portalu można Promować. Niezbędne do tego jest wykupienie Pakietu Promowań, a następnie włączenie promowania poprzez Konto.
 3. Emisja Ogłoszenia na Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 7 dni. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może odpłatnie odświeżyć Ogłoszenie poprzez skorzystanie z Pakietu Odnowień i włączenie odnowienia poprzez Konto.
 4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
 5. Ogłoszenie musi być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 6. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych i numerów telefonów. Adres e-mail, numer telefonu mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Administator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 7. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
 9. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także odnowić i promować Ogłoszenia.
 10. Odnowienie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 11. Po upływie 7 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie jest wyświetlane na prywatnym Koncie w zakładce „Nieaktywne Ogłoszenia”.
 • §6. Zasady odpowiedzialności
 1. Administator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na Portalu, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Administator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Administator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. 6. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Administator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

– powszechnie uznane za obraźliwe,

– noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

– naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

– szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

– wprowadzające w błąd.

 1. Administator nie odpowiada za:

– brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

– realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

– działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administatora niezależnych,

– składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

– usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

 1. Administator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Administatora lub w inny sposób szkodzi Administatorowi.
 2. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Administatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Administator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 • §7. Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@ogloszenia-podhale.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Ogloszenia-Podhale.pl, ul. Mickiewicza 48, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem “reklamacja Ogloszenia-Podhale.pl”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 • §8. Płatności
 1. Użytkownik może korzystać na Portalu z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:

1.1. Poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Administatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;

1.2. poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);

 • §9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na Portalu, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Administator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
FOXMEDIO – tworzenie stron i sklepów internetowych